Satua Bali (basa Inggris: folklore, Basa Indonesia: cerita rakyat) inggih punika carita rakyat sané nglimbak ring Bali. Wénten taler sané maosang satua parajana. Soroh carita sané sampun ketah duk ilu. Satua Bali puniki nglimbak ring Bali pinaka sastra lisan nénten madaging peséngan utawi aran sang sané ngawi. Satua Bali nénten kauningin ipidan kakaryanin. Wenten kirang langkung 171 satua sane sampun kapupulang olih Penyuluh Basa Bali.[1]

Soroh SatuaSunting

Satua-satua ring Bali dados kaparak dados pitung soroh inggih punika

 1. Satua sami soroh buron (fabel), Umpama: Sang Lutung-Sang Kekua, I Empas tekén I Angsa, Cicing tekén Kambing, Lutung tekén Kambing.
 2. Satua Buron miwah manusa, Umpama: Crukcuk Kuning, Siap Selem, Tantri Kamandaka, I Botol tekén I Samong, Ni Diyah Tantri, Cangak Mati Lobané, Pan Cubling, Angling Darma.
 3. Satua manusa miwah manusa, Umpama: Pan Balang Tamak, I Belog, I Dempu Awang, Pan Ketumpit, Pan Bungkling, Ni Wayan Taluh, Pan Angklung Gadang, Durma.
 4. Satua Dewa miwah manusa, Umpama: I Lengar, I Bintang Lara, Bagus Diarsa, Raré Singar, I Sigir Jalma tuah Asibak, Raja Pala.
 5. Satua Dewa miwah Raksasa, Umpama: I Tuung Kuning.
 6. Satua Dewa miwah Buron, Umpama: Ni Diyah Tantri, Tantri Kamandala.
 7. Satua manusa, Déwa, miwah Buron, Umpama: Cupak Grantang, Bawang Kesuna.

Ring Bali satua puniki nglimbak kantos mangkin. Alit-alit ngamolihang paplajahan indik satua ring sekolah taler makéh lomba-lomba utawi pacentokan masatua Bali sané kalaksanayang mangda prasida nangiang kayun alit-alité masatua Bali.

CecirenSunting

Cecirén satua Bali rikala masatua ring alit-alité inggih punika :

 1. Peséngan (adan, wastan) sang pangawi nénten kauningin utawin kengkebang, nénten kaunggahang (anonim).
 2. Madué unteng satua sané patut rereh suksmané (satua makulit, makna tersirat) sekadi : pendidikan, piteket, pitutur, filsafat, agama, sosial, adat, skala, niskala, miwah sané lianan)
 3. Nganggén kruna pamahbah: ada koné tuturan satua, ada koné orah-orahan satua.
 4. Nganggén kruna: lantas, laut, suud kéto suba kéto, pamuput, goak maling kuud-satua bawak suba suud.
 5. Yan kasatuayang wénten kruna panyambung “Maan’!
 6. Teges sané kasinahang (unténg satua, téma) sané patut katulad indik: pendidikan budi pakerti, tata laksana, parisolah, manah, cinta kasih, tresna asih, tulung tinulung, gotong royong, karmaphala.

Nganti dina mangkin, wénten 171 suratan satua Bali sane kagampilang olih Penyuluh Basa Bali. [2] Ring Wikipedia puniki sampun wenten 95 satua sane kapupulin saking makudang-kudang sumber.

PustakaSunting

 1. Bali, Nusa. "171 Judul Satua Bali Dikumpulkan Penyuluh Bahasa Bali". www.nusabali.com (in Inggris). Retrieved 2020-07-30.
 2. "Penyuluh Bahasa Bali Selamatkan 171 Satua Bali yang Masih Hidup di Masyarakat". Letter News (in Indonesia). 2019-12-16. Retrieved 2020-04-11.