Prasasti Sukawana

Prasasti Sukawana, silih tunggil prasasti katemuin ring désa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupatén Bangli, Bali. Prasasti punika nganggén basa Bali Kuna. Prasasti madaging indik satunggil désa sukawana

Prasasti Sukawana
AksaraAksara Bali Kuna
Basabasa Bali
Dibuat882
GenahSukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupatén Bangli, Bali
IdentifikasiSukawana

Suratan prasasti miwah artos ipun

uah

Puniki daging prasasti mawit pawacénan miwah kasalin ring basa Indonésia olih Tim Balai Arkéologi Dénpasar (2013), sekadi:[1]

Pupulan lémpéng Sukawana A I

uah
No. Daging Artos
Ia
1 yumu pakatahu sarbwa kiha, dinganga prajuna, nāyakan makarun kumpi anan

mañuratang ājñā danañjaya, pircintayangku mān tua ulan di bukit

2 cintamani mmal tanyada husir yya anak atar jalan katba kadahulu, tua hetu syuruhku

senāpati danda kumpi marodaya me bhikṣu çiwakangçi

3 ta, çiwanirmmala, çiwaprajñā, banguněn partapānān satra di katahan buru,

çimayangña hangga tingkad karuh, hangga puhpuhan kadya, angga rua kangin

4 hangga tukad ye kalod, anada tua bhiksu, grama musirang ya marumah ditu, tani

kabakatěn laku langkah, kayu tringtihing tanggung yathākŗtya bsar sěnhi

5 matuluang jaja, makmit dŗbya haji, pamahen pamli prakāra, mamatek papan, matkap

bantilan, lañcang perahu, mangrapuh, mangharañi, manutu, tika

IIa
1 san, mangikět, mangnila, mamangkudu, marundan, nāyakan buru hānan, tikasan

prakāra, me tani dudukyan hulun, me karambo, sampi, besa

2 ra, kambing, culung, sukět, buru babi, pañcayan, dakěr, puruh, asu uņdahagi, rumah,

lāgad pasar, parsangkha parpadaha balian, pamuku

3 1 tangkalik, di hasba katandasan di ŗgěpna tarub, blindarah, tandayan, sambar, tua

kabakatyañña bilang tandaga 1 tapa haji, pasang gu

4 ņung mās māsaka 1 partyakşuña kupang 1 pabharu di tapa haji kupang 2 partyakşuña

kupang 1 ana uparata ta anak marumah ditu, bhikşu angça sadāyā (dya)

5 ña, suddha ganitriña mas mā 2 dihadiri, ana grama ya, angça sadāyā(dya)ña, angça

krāngan, marburuktanahěn, ya mās māsaka 4 dihadiri, a

IIb
1 na krāngan mabalu ya, suhunan tanggungan ulihangen humatur dŗbyaña prakāra,

maruhani dua bhagi haturangña babini habhagi haturangnā, ana krangan

2 ampung ya, marang hadan padangayañña yabaña marumah ditu, mās, pirak

kangçabhajaņa, tambrabhajaņa, hulun rbwang, karambo sampi, mulyan mā

3 saka 4 alapan marhantuangña sesan yalapna marhantuangña panekěn di hyang api,

kajadyan atithi an an huma, parlak, padang ngma

4 1 kajadyan tmuan hyang tanda tathāpi tua bilang panekěn ditu di satra pyuņyanangku

kajadyan pamli pulu tikěr pangjakanyan anak pati

5 kěrn anak atar jalan almangěn ya karma tani kasiddhan tu anak matkap diburu

dyāngça sadayadya, dyangça krangan turut sahāyaña

IIIa
1 makasupratibaddha sanggarugyan ya ājñā syuhunang manuratang ājñā sadyasiwa

turun di panglapuan di singhamandawa di bulan māgha çukla pratipāda, rggas pasar wi

2 jayapura di saka 804 kilagiña di putthagin ājñā //o//

Pupulan lémpéng Sukawana B

uah
No. Daging Artos
Ib
1 ing ҫaka 1103 ҫrawanamāsa, tithī nawamī çuklapaksa, ma, pā, bu, wāra

wayangwayang, irikā diwaca, ajñā pādu

2 ka çrī mahārāja haji jayapangus arkaja cihnā saha rājapatnī dwaya, pāduka çri

parameçwarī indujalañcana, pāduka çri

3 mahādewī çaçangkajaketana, umajar i parasenāpati, umingsor i tanda rakryan ri

pakirakirān i jro makabaihan ka

4 ruhun mpungku çaiwa sogata ṛsi mahābrahmāna, i pingsornyājñā pāduka çri

māharāja, ajarӗn sira kabaih sambanda

5 mangrӗnggö pāduka çri mahārāja, ri katidopāya nikang karāman, epukapgan tan

wringdaya alaholahalӗh mawi

6 cāra, pinurihpurihan denira sang admak akmitan apigajih, angkӗn cetramasa,

ikātāngde, trasanta sah ni manah nikang kara

IIa
1 man jӗmur tan pahamngan, tan atutur sumambut swakārmmanya ri swadeçanya,

maka hetu ri ta paparyyanta sakweh ni padrwyahajyanya

2 apan weçya jadma swajāti nikang karāman, katӗmu ring purwwa stithi ring lāgi,

pinaka sadhana ring karyya ri dhārmmajakama

3 nguniweh pinaka pangupadirining sarwwa samastajana satungkӗb bali dwipa,

jagaddhitatārtha hana pwa kanitijnānira pāduka çri mahārāja

4 huninga rumӗngö pöh ni Manawā kamandaka guna grah i kuminkin ri kaswastā

nikang rāt rinaksanira, makadona ri pagӗhan ikang sapta nagara, swa

5 bhāwa ning kadi sira prabhu cakrawarttì rājādhirāja, sekarājyarāja laksmī, pinakā

ta patraning bhuwana, matangnyan dawuh wāranugrahani

6 ra pāduka çrī mahārāja karamān i cintamani sapanjing thāni, wineh makmitan sang

hyang rāja prasasti agӗmagӗm munggwing tambra pu

IIb
1 ntagi, pakātmaraksanyna umagӗhhakӗn sarintӗnyātanggu karāman mwang tantra ri

kawakanya, pisaningan kna ring parabyapara, tan kna

2 sakwehning padrwahajyan parawuluwulu, kadyanggāning paburu, pawalyan,

pajawa, patambang, mwang nāyakasaksi makāding watun palbur i

3 sambar mwang tangkalik agöng, tangkalik alit, apan tan kna mūlanya katmwang

tinmwang ring karanapūrwwa stithi ring anadi animitta tan hananing

4 tatanӗmanya ri thāninya, kewalya nangan ulihnya ngadwālawli juga ya nguni

tkapanyātahila drwyahaji pamanuk mā 10 saputtha

5 yu tan panusuna, tahila knanya ring pakirakiràn angkên asuji matlu, sang admak

akmitan apigajih tumarima ya ngkāna, tan knā pangleyö

6 palaris, tan kna pinta panumbas ri kalanyan patahil drwyahaji, tka ri magha

mahānawami ring karttikāntara nguniweh drwyahajinya la

IIIa
1 gad rwang ring tapahaji manahura ma 4 saputthayu, tahilaknanya pakirakirān

angkӗn māga matlu sangadmak akmitan apigajih tumari

2 ma ya ngkāna, tan kna panglӗyö palaris, tan kna pinta panumbas ri magha

mahānawami, ri karttikāntara purwwābhyasa kalayaran sa

3 lwiranya kapamwatanan manahura mā 4 pamli ku 2, tӗmwan ku 2 tahilaknanya ring

cetra matlu padrwyahajinya pasinjangā 8 tӗmwan ku 1,

4 tahilakna ring pancadaçi çuklaning maghamāsa, tan kna pinta panumbas ri kalanyan

patahil, drwya haji, salwiraning pinta tumbasӗn, ring

5 parggapan manahura ku 1 babini mwang kamasan sāga 3 angkӗn maghā mahānawamī,

apaspan ku 2 tan kna parēmrēm mwang wintang ma

6 rñit tan kna pangglar turunturun mwang patimtim, tan kna papune jagiri patalitali

mwang pangӗmpung, tas pasanga pasangu pawasa

IIIb
1 dhi tan kna palakatӗp, tan kna pabarangka papatih mwang parangçam pakasamba,

palawe pajumanggala tan kna sarwwa wija ri ma

2 hā habantӗn mawiswara, payaçcitta, tan kna pjah lek mwang patimba patambilung,

tan kna pabhara mwang parbwaparbwan saprakara, tan alapӗ

3 n angdiryya, ram pangdirinya, ryyadӗg pangdirinya ya tahila ri nayakanya, tan

kalakipana, tan dunung sumurӗ

4 n déning nāyaka rgӗp, wnanga ya nambutta gawai sakweh ning candala karma

mwang akӗkӗsa sapangalapnya satwa ringalas tkeng unyau

5 nyan salwiranya tan pamwita tan kna palanting mwang rot, tӗhӗr tan pamangane

nākayanya ring magha mahānawamī, tan sipatӗn,

6 mangka yan hana rwangnya sakarāman salah margga hyun makāstri babini

brāhmawangça santana hunjӗman juru kling manahura ya pamucuk

IVa
1 ku 2 ri sdӗnganya anggānahura pamucuk kna dandi mā 1 saputthāyu, tan kna sakweh

ning sajisaji saprakāra, atӗhӗr wnanga yapkӗn

2 pkӗna saparananya tan sapan déning tapahaji, wnanga yāngingwā itik ta puçpusana

déning nāyakanjawa dadya danda asu tagӗl

3 mwang pirung, tan alapӗn déning nāyakan buru, wnangā yānawunga ring pasangayan

pnah pari prangudwan samprasara, tiris, mula karyyā mūla bwat

4 sakweh niwönya sawungan, tan hinganya kweh ni sawungnya, tan pamwita, tan

adӗgana, tan kna upah taji mwang wulang mangkana yan hana kahya

5 ngan walyan momah i thāninya, tan alapӗn adamӗla wali i pukang mwang i patatahan,

tan kna rot, mwang ulatulatan, tan kna paclak sa

6 siki mwang pawiji, wnanga yā mijilakna sara mareng thāni salen, tan sipatӗn tan kna

laganing hnu, mangkana yan hana katyagan ri thàninya

IVb
1 wnang yan tan pasaji skar ring panti bhumi, tan parabyaparan déning watӗk kuturan

tan kna padeçi, tan kna pabharu, ri kuturan, wnanga yā

2 nmu anak ning wiku rsi wulu ning wiku rsi, tan kna kambang ksanika mwang kala

pitung warsa wnanga wiku rsi momah suslapi rikang karāman tan senga

3 hӗn angasu wlang, tan pangdadyakna dosa ring kuturan, atӗhӗr wnanga yānamprasara

gawaya kali anuhana lmah ning almah salwiraning makalmah

4 ya, dadya yāngrugakӗn sakweh ning kayu larangan makading kamiri, boddhi

waringin, skar kuning mindӗ jirӗk, ta sadoçangöbi sawah

5 pagagan, kbon tirisan, makāding ngumah pahmān, kapwa tan wwӗtakna, tan

katempuhana doça mwah ganaganan, lawanyan hana

6 kbo sapi celeng wdus mati dawuh i kalinya i jro niruhtanya ri thàninya tan tarubana

tan paçrawanakna mare wijayapura, tuhun

Va
1 paçrawanaknanya ring sakarāman atur tangganya juga ya, tan pangdadayakna dosa

mwang ganaganan, kunang yan lӗmbu ajara(n) makading,

2 wwang mati salah pati ti thāninya mangkana ya paçrawanaknanya i sira paramadyasta

salah siki tan kna paçrawana mwang karung blindarah ya

3 n sinuksmanya tan kna panuksma mwang sakwaih ning sajisaji ning anuksmani

saprakāra, ri sdӗnganya tan wruh ri hana nikanang wwang mati salah pati ti thā

4 ninya athawā karӗhӗnan kunang ya déning caksu wruh kna ya dosa tamtām mā 2 ku

2 saputthāyu mangkana yan hana wastwa sambhawotpāta

5 ri thāninya maweha ya patikӗl tanah mā 1 saputthāyu, yan ahala puharanya,

manghanakna caru prayaçcita ekadiwaça rahina wngi, daksina

6 mā 1 saptthayu tan kna sakweh ning sajisaji saprakāra, ring sdӗnganya tan wruh ri

hana nikang wastwa sambhawotpata ri thàninya athwa karêhêna

Vb
1 n kunang ya déning caksu wruh kna ya dosa tāmtām mā 2 ku 2 tan kna sakwaih ning

sajisaji saprakāra mangkana yan hana rwangnya sakarā

2 man milwa padayadnyanan papӗndӗman padahyangan ri thāni salen (tan kna pakran)

alapӗn sahaya, tan kna pakubuh pawiridhi

3 tan kna krṭya taker turun sagӗn sarangat, tan kna pirak wantilan turun-turun, tuhun

manahura panambah bras tlung sukat juga

4 ya tan kna pamuka-lawang mwang patajur, palaka pahatӗp mwang patambak wata,

salwiranya saprakāra, lawan wnanga ya sambanga sa

5 hasañjata buru maling ring thāninya, nguniweh hanatutana drwyanya tka ring thāni

salen, tan pamwita, kunang yan hana rwangnya sakarāman mati ka

6 pötan déning maling kanin kunang tan dalinӗn lumaka maling, tan pangdadyakna

dosa kunang yan olihyaniknep maling amatyani maling

VIa
1 tan wiskaran tan sarikna denira hadyanya, tan tagihӗn utang mwang luncir, nguniweh

sawinyawanya, tan katumpuhana dosa, mangka

2 na yan kbonya sapinya mati wuragan kator wuryyani maling, inikӗt ning maling

kunang, ri thāni salen wnanga ya malapa drwyanya satӗmwang

3 nya, tan pamwita ring sang mathāni, tan sӗnggahӗn angalap tunggaling maling, tan

pangadadyakna dosa, nguniweh tan pangatӗra drwyan i

4 kanang wwang sinarwwaswa salwiranya, tkeng umah tan pakmita tuhun aweha

mangana apisan sayathāçakti ring pahman juga ya, tan pamunuha

5 kna hayam itik makādi binjatan, tan srang sisikӗn tan sipatӗn, tan panisika ring

tinadah, tan kna pamli sӗmbah mwang tӗmwan

6 mangkana yan hana rwangnya sakarāman ahutang irikang wwang sinarwwaswa

salwirani hutangnya tkeng hutang patulungan, tan lpihakna tuhu

VIb
1 n anahura sawwit juga ya, tan kna kalantara, tan kna sbit pañji mwang panusur tulis

tke pamli sayad, tan kna pacaksa pangiwö

2 tan kna sakawaih ni sajisaji saprakāra, atӗhӗr wnang yāmunuha kbo sapi mapakna

sakwaih niwönya ri thāninya amnamnah tamwi yan

3 kunang tan hinganana kwaih ni wunuhӗnya, tan pamwita ri dwal haji, tlas karuhun i

lbu ni pāduka çrī mahārāja, tan kna palӗblӗb

4 tan katampuhana dosa, lawan tan kna pamli haji ring gulma mwang ring manumbal

tan kna pasarang tan kna karapana déning akarapa, tan wadi

5 ngana déning undahagi salwirani wadungӗnya, tan tӗtӗkana (hda?) kunya deni caksu

(had?)k, mangkana yan hana rowangnya sakarāman nītikrā

6 ma dhārmma buddhi amijilakӗn yaça kartipatani, baganjing, tan pamwita ring yajnā

mwang ring pacaraka haji, tan kna watun baganjing, yan hinduk

VIIa
1 tan pamwita ring caksu (had?)k, tan kna tӗmwan, tan kna sakwaihning sajisaji

saprakara nganiweh tan paweha mangana irikang wwang ma

2 halana susung salwirani kawwanganya kawatӗhanya sangkanya makāding wwang

amalaku cinacaran, kunang yan pamungku sang hyang ajñā haji mwang tulisni

3 ra ring pakirakirān makabaihan, tkeng caksu paracaksu tastas kunang samangkana

ya weha mangana, saya (tha) çaksi juga ya ri pahma

4 n tan pamunuha kna hayam itik, makādi binjantan, tan sipatӗn, tan panisi kusanga,

tan parapeditan ri daharan, tan

5 sring sisikӗn, tan kna pamakajña, mwang papitutur, tan kna pamli sӗrӗh mwang

tӗmwan mangkana yan hana krangan ri thāninya tlun sa

6 kweh ni kdik ni drwyanya, yan lanang pjah rwang bhaga, munggaha i hyang apwi,

sabhaga mareng walu, yan stri pjah sabhaga munggana i hyang a

VIIb
1 pwi rwang bhaga mareng walu, yan karangan tumpar sahanahanani drwyanya

kapwa munggaha i hyang apwi juga ya ika ta manglwanga ikang ka

2 rāman mālya mā 4 byaya ning atiwatiwā, mangkana tan hana rowangnya sakarāman

saladehan dosa saladahan dosa ganaganan salwirani

3 ra ring pakirakirān makabaihan, tkeng caksu paracaksu tastas kunang samangkana

ya weha mangana, saya (tha) çaksi juga ya ri pahma

4 n tan pamunuha kna hayam itik, makādi binjantan, tan sipatӗn, tan panisi kusanga,

tan parapeditan ri daharan, tan

5 sring sisikӗn, tan kna pamakajña, mwang papitutur, tan kna pamli sӗrӗh mwang

tӗmwan mangkana yan hana krangan ri thāninya tlun sa

6 kweh ni kdik ni drwyanya, yan lanang pjah rwang bhaga, munggaha i hyang apwi,

sabhaga mareng walu, yan stri pjah sabhaga munggana i hyang a

VIIIa
1 tlas sinaksyakӗn i sanmukha tanda rakryān ri pakirakirān i jro makabaihan makādi

parasenāpati, karyhun mpungku çewasoga

2 ta, sira hana kāla samangkana sang senāpati balӗm bunut pu anakās, sang senāpati

dinganga pu udasina sang senāpati dӗnda hitawasa

3 na, sang senāpati maniringin pu amurulung sang senāpati kuturun pu nirjanma

samgat mañuratāng ājñā i hulu madatan wring reh, samgat ma

4 nūratāng ajña i tngah mittadara samgat mañumbul dhirāja, samgat caksu karanapura

walaharsa, samgat mañuratāng ajña i wuntat margga sa

5 mgat caksu karana kranta antabhaya samgat pituha ju(gu)l punggung sireng kaçewan

mpungkwing hyang padang dang ācāryya agreçwara, mpungkwing banu ga

6 ruda dang ācāryya wwitningjaya, mpungkwing binor dang ācāryya rsi taruna,

mpungkwing makaran dang ācārrya indrangça, samgat juru wadwa dang ācāryya

VIIIb
1 brahmendra, sireng kasogatan pungkwing kādhikaran dang upadhyaya sarwwa

tharja, mpungkwing kuti hanar dang upadhyaya antarāga, mpungkwing bajra

2 sikara dang upadhya(ya) rarai jawa, samgat mangirengiren wandami mangçpriya

Pustaka

uah
  1. Suarbhawa, I Gusti Madé; Sunarya, I Nyoman; Sumerata, I Wayan; Utami, Luh Suwita (2013). Berita Penelitian Arkeologi Prasasti Sukawana, Désa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupatén Bangli (ring Indonesia). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Denpasar. ISSN 1410-6477.