Kurma Awatara inggih punika awatara kaping kalih sané rauh ring jagaté ri tatkala jama Satya Yuga, tur wentuknyané kurma utawi kura-kura sané mawasta Akupa. Kacritayang para déwa miwah para raksasa ngalaksanayang parembugan ring puncak gunung Mahaméru antuk ngrereh tatacara ngamolihang Tirta Amerta. Tirta Amerta inggih punika tirta suci sané ngawinang sang sané nginem jagi urip abadi. Narayana nganikayang tatacara antuk ngamolihang Tirta Amerta inggih punika ngaduk pasih Ksira utawi Ksirarnawa. Miragi napi sané kanikayang olih Narayana, para déwa miwah para raksasa rauh ka Gunung Mandara (Mandaragiri) sané tegehnyané 11000 yojana. Raris Sang Anantabhoga nyabut gunung punika miwah makasami dagingnyané. Sasampun punika, gunung Mandara kagenahang ka pasih Ksira sané kaanggén tongkat pangaduk pasih punika. Wénten taler kura-kura inggih punika kurma sané mawasta Akupa maniféstasi Déwa Wisnu kadadosang dasar gunung punika. Kurma punika nahan gunung punika mangda nénten tenggelem.

Kurma Awatara

Naga Basuki kadadosang tali sané kaanggén ngalilit gunung punika. Déwa Indra malinggih ring puncaknyané mangda gunung punika nénten malambung ka ajeng. Para déwa miwah pada asura mitehang gunung Mandara. Para déwa ngisiang ikuhnyané, tur para asura ngisiang prabunnyané. Sasampun pasih punika kaaduk, medal racun sané mawasta halahala, sané prasida ngamademang makasami makhluk sané wénten. Nika mawinan déwa Siwa nginem racun punika, tur ngawinang kantannyané mawarna biru utawi pelung tur kawastanin Nilakantha. Salanturnyané medal makudang-kudang harta benda, makhluk hidup, miwah déwa-déwi.

Kaping untat medal Dhanwantari makta kendi sané madaging Tirta Amerta. Para déwa sampun makéh molihang tirta punika, sakéwanten para asura durung ngamolihang Tirta Amerta punika. Para asura kayun jagi ngarebut tirta punika, nika mawinan Déwa Wisnu nguwah rupa dados anak istri sané mawasta Mohini tur prasida nguluk-nguluk para asura. Tirta Amerta puniki lantur kapolihang malih olih para déwa. Para asura pedih tur maperang sareng para déwané. Raris déwa Wisnu ngamedalang senjatanyané inggih punika cakra tur ngalahang para asurané.[1]

Pustaka

uah