Cerpén inggih punika satua cutet sané marupa prosa. Cerpén punika cutetan tekén sastra sané lianan sakadi novél utawi novélla. Karya sastra puniki madasar antuk téknik-téknik sastra minakadi tokoh, plot, téma lan basa. Cerpén wénten kapertama saking tradisi liwat omongan (tradisi lisan) sané ngamedalang carita-carita sané kasub sakadi Odyssey sané kakaryanin olih Homer. Carita-carita kuno punika kacritayang marupa puisi sané mawirama. Wentuk kuno cerpén sané lianan inggih punika anekdot. Anékdot punika maguna antuk perumpamaan, carita cutet sané madaging antuk piteket utawi tetujon.

Carita cutet utawi cerpén puniki ngemusatang carita antuk abesik manten kajadiannyané tur nganggén galah sané akidikan saking novél. Unsur intrinsik sané ngawangun cerpén puniki minakadi:

  1. Téma inggih punika topik utawi daging utama sané kaanggén dasar antuk ngaryanin karya sastra cerpén punika
  2. Latar inggih punika wéénten latar genah, latar galah tur latar suasana sané kaanggén ngidupang carita apang sang sané maca punika resep antuk carita sané wénten ring cerpén punika
  3. Alur inggih punika urutan utawi kejadian-kejadian sané wénten ring carita cerpénné, alur kakepah dados tiga inggih punika alur maju, alur mundur, lan alur campuran
  4. Perwatakan inggih punika sifat sakadi becik utawi jelé tokoh utawi anak sané kacritayang ring cerpénné
  5. Tokoh inggih punika sang sané kabaosang utawi kacritayang ring daging cerpén.

PustakaSunting